Pylyp’yuk V. V.

Year Author(s) Title Number
2016 Hileta I. V.
Myklushka I. Z.
Pylyp’yuk V. V.
Significant technological operations of illustration processing for publication in the printing edition № 1 (52)
2015 Pylyp’yuk V. V.
Tsimer O. B.
Key points identification in the HDR-images № 2 (51)
2014 Myklushka I. Z.
Pylyp’yuk V. V.
Динамічний діапазон і HDR у цифровій фотографії № 4 (49)