Aref’yeva O. V.

Year Author(s) Title Number
2011 Aref’yeva O. V.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні № 2 (35)