Kulchytska Kh. B.

Year Author(s) Title Number
2019 Kulchytska Kh. B.
Predko L. S.
Semeniv M. R.
On the issue of modernizing the printing and publishing unit under the conditions of unstable product demand № 2 (59)
2014 Kovalskyi B. M.
Kulchytska Kh. B.
Shovheniuk M. V.
Корекція зображення за системою кольорів Манселла № 4 (49)