Lytovchenko O. V.

Year Author(s) Title Number
2018 Kalynii I. V.
Lytovchenko O. V.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
A semantic network and a model of factors of book printing process № 2 (57)
2015 Holubnyk T. S.
Lytovchenko O. V.
Petriv Yu. I.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Algorithm of the quality evaluation simulation model of descent insallations № 1 (50)